Familjehem i fokus hemsida om familjehem

Om
familjehem

Alla barn behöver en trygg familj

Det finns många barn och ungdomar i Sverige som av olika skäl inte kan bo med sina egna föräldrar. På Familjehem i fokus är vi övertygade om att barn behöver omvårdnad i en familj. Därför rekryterar vi familjehem som kan ta hand om barn med särskilda behov. I familjehemmet får barnen den struktur, trygghet och stabilitet de behöver för att kunna utvecklas.

Vad är ett familjehem?

De familjer som tar emot andras barn eller ungdomar i sitt hem kallas familjehem (tidigare fosterfamilj eller fosterhem). Familjehemsföräldrar är privatpersoner som får utbildning och handledning av Familjehem i fokus. Många fortsätter med sitt dagliga arbete. Våra familjehem har olika kulturella bakgrunder och kan bestå av en eller två vuxna. Ibland finns det biologiska barn i familjerna.

Ett familjehem ger barn eller ungdomar som inte kan bo med sin egen familj en stabil och trygg miljö, erbjuder god omvårdnad och fungerar som förebilder. Placeringen i familjehem kan handla om en kortare tid eller flera år, ibland varar den under hela barnets uppväxt.

Att göra skillnad är utmanande och belönande

Att vara familjehem innebär mer än att bara ta emot ett barn i sitt hem. En annan viktig del är att stötta barnet eller ungdomen inom områden i livet som till exempel skolgång och hälsa. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Och inget familjehem är heller det andra likt.

Att vara familjehem innebär ofta en utmaning på ett eller annat sätt. Men du får också mycket tillbaka i form av glädje, nya kunskaper och livskvalitet. Det är viktigt att veta att du får stöd, handledning och utbildning från oss hela vägen genom placeringen. Genom att vara ett familjehem kan du göra stor skillnad i ett barns eller en ungdoms liv.

Barn som behöver positiv förändring

Barnen vi placerar kommer från olika miljöer och geografiska områden, de är av olika nationaliteter och har olika behov. Kärnan i vår verksamhet är att de behöver trygghet och positiv förändring för att kunna utvecklas. Därför är det viktigt för oss att ge dem ett familjehem som möter deras unika behov. Familjehemmet ska vara en plats där de kan vara sig själva och bygga relationer till sin närmaste omgivning.

Stöd åt barn med komplexa behov

Familjehem i fokus är specialiserade på att rekrytera och utreda familjehem till barn och unga i åldrarna 0-18 år från otrygga livssituationer, med komplexa behov och problematiska beteenden. Det kan vara barn med:

 • Anknytningsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Sexualiserat beteende
 • Komplexa trauman
 • Föräldrar-barn
 • LSS
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Ensamkommande asylsökande barn och unga

För placerade barn med komplex bakgrund krävs extra terapeutiskt stöd utformat efter individens unika behov. Ett barn med traumatiska erfarenheter har ofta svårigheter till trygg anknytning. De behöver därför på ett särskilt sätt omges av familjehem och professionella som ser barnets beteende och har förståelse för vilket stöd som behövs. Som stöd åt barn med komplexa behov använder vi oss av Team Parenting®.

Våra familjehem berättar:
Det finns så många flyktingbarn och andra barn som har det jobbigt, och vi har det så fint, varför ska vi inte dela med oss?
Ismail Noor, Malmö
Våra familjehem berättar:
I dag har vi flera familjehemsbarn i åldrarna 5–17 år. Det är en stor glädje för oss! Allra roligast är att göra saker allihop tillsammans. Alla är vi medlemmar i en familj.
Mauricio och Silvia Sanchez, Eslöv

Krav för att bli familjehem

Familjehem i fokus följer de riktlinjer och allmänna råd som Socialstyrelsen tagit fram för vad en utredning av familjehem ska omfatta och hur den ska bedrivas. Detta innebär fokus på fyra områden:

 • Familjens sammansättning
 • Boende och närmiljö
 • Personliga förutsättningar
 • Inställning till uppdraget

Det innebär också att vi använder oss av intervjuer, referenser, hembesök och kontroll av säkerhet i hem och omgivning. Inledningsvis används frågeformuläret Bra-Fam under utredningen och senare Intervju om anknytningsstil (IAS).

Familjehem i fokus lägger särskild vikt vid personliga förutsättningar som egen trygg anknytning, god mentaliseringsförmåga, handledningsbarhet och värderingar förenliga med Familjehem i fokus.

Familjehemmen vi samarbetar med utgör basen för vår verksamhet. De är vårt främsta verktyg för att nå vår vision: Att åstadkomma positiv och bestående förändring för barn, familjer och samhälle.

Så här går det till

Fyll i en intresseanmälan här på hemsidan, eller ring 020 - 20 29 30. Vi brukar ta kontakt inom en vecka för ett första samtal. Då pratar vi bland annat om din livssituation, dina levnadsvillkor och varför du vill bli familjehem. Vi berättar också om hur vi arbetar på Familjehem i fokus och bokar eventuellt in ett första besök.

Första besöket

Vi träffar dig i ditt hem för att berätta om Familjehem i fokus (en del av Key Assets Sweden AB) och svara på dina frågor. Efter det första besöket har du möjlighet att fundera ett tag. Om du fortfarande är intresserad och vi tycker det är lämpligt, påbörjas en utredning.

Ansökan om utredning

Vi skickar ett brev till dig och ber dig fylla i:

 • Ansökan och information om vilka vi kan kontakta för referenser, till exempel arbetsgivare, vän, släkting och socialtjänst för tidigare placeringar
 • Samtyckesblankett så att vi kan begära in kontrolluppgifter från polisen, Försäkringskassan och Kronofogden (för alla i familjen över 15 år) samt socialregister där du är eller har varit folkbokförd de senaste
  fem åren (för alla i familjen)
 • Formuläret BRA-Fam med grundläggande frågor

Intervjuer och hembesök

När vi tagit del av svaren du gett i BRA-Fam tas beslut om ifall nästa steg i utredningen är aktuellt för dig och för oss. Om det är det kommer vi att intervjua dig vid ett par tillfällen och ställa frågor om din bakgrund, dina relationer och ditt nätverk. Den ena intervjun heter IAS (Intervju om anknytningsstil) och tar 1-2 timmar att genomföra. Under andra besök intervjuar vi dig om din bakgrund. Om du har biologiska barn i hemmet kommer vi att ställa frågor till dem om vad de tycker om att bli familjehem.

I slutet på utredningen berättar vi om resultatet och vad vi tycker är viktigt att tänka på i vårt fortsatta samarbete. Du får mer detaljerad information om hur vi arbetar och tid att fundera igenom ditt beslut. Vi går igenom frågor om säkerhet i hemmet som är viktigt att tänka på som ett familjehem.

Även om du blir godkänd av Familjehem i fokus är det alltid kommunens socialnämnd som slutligen beslutar om familjehemsplacering av barn. Men att bli godkänd av Familjehem i fokus är viktigt steg på vägen.

Ersättning och arvode som familjehem

Familjehemsarvodet betalas ut en gång i månaden och är en betalning för det uppdrag som utförs av familjehemmet. Arvode bestäms utifrån hur komplext uppdraget är. Omkostnadsersättningen skall täcka barnets kostnader och kan skilja sig beroende på barnets ålder. Den är skattefri och schablonmässig utifrån SKL:s rekommendationer och riktlinjer.

Vill du veta mer om ersättningen, ring oss på 020 – 20 29 30.