Familjehem i fokus hemsida om familjehem
Om
familjehem

Vem behöver ett familjehem?

Det finns många barn och ungdomar i Sverige som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen. De familjer som tar emot andras barn eller ungdomar i sitt hem kallas familjehem (tidigare fosterfamilj eller fosterhem). Placeringen i familjehem kan handla om en kortare tid eller flera år och ibland under hela barnets uppväxt.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem ger barn eller ungdomar en stabil och trygg miljö, erbjuder god omvårdnad och fungerar som förebilder. Familjehemsföräldrar är privatpersoner som får utbildning genom Familjehem i fokus. Många fortsätter med sitt dagliga arbete. Våra familjehem har olika kulturella bakgrunder och kan bestå av en eller två vuxna. Ibland finns det biologiska barn i familjerna.

Familjehem ska se till barnens behov

Familjehemmet ger barnen stöd, struktur, trygghet och stabilitet. Det är ett hem där de kan vara sig själva och bygga relationer till sin närmaste omgivning. För oss är det viktigt att se till barnen och ge dem ett familjehem som möter deras behov. Kärnan i vår verksamhet bygger på den trygghet och positiva förändring ett barn i behov av placering behöver för att utvecklas.

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Att vara familjehem innebär inte bara att ta emot ett barn i sitt hem. En annan viktig del är att stötta barnet eller ungdomen inom områden i livet som till exempel skolgång och hälsa. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Och inget familjehem är heller det andra likt.

Att vara familjehem innebär ofta en utmaning på ett eller annat sätt. Men du får också mycket tillbaka i form av glädje, nya kunskaper och livskvalitet. Det är viktigt att veta att du får stöd, handledning och utbildning från oss hela vägen genom placeringen. Genom att vara ett familjehem kan du göra stor skillnad i ett barns eller en ungdoms liv.

Barnen vi placerar i familjehem

Familjehem i fokus är övertygade om att barn behöver omvårdnad i en familj. Det är därför vi rekryterar familjehem som kan ta hand om barn med särskilda behov. De barn som placeras kommer från olika miljöer och geografiska områden. De är av olika nationaliteter och har olika behov.

Placering av barn med komplexa behov

Familjehem i fokus är specialiserade på att rekrytera och utreda familjehem till barn och unga i åldrarna 0-18 år från otrygga livssituationer, med komplexa behov och problematiska beteenden. Det kan vara barn med:

 • Anknytningsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Sexualiserat beteende
 • Komplexa trauman
 • Föräldrar-barn
 • LSS
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Ensamkommande asylsökande barn och unga
 • Stöd åt barn med komplexa behov

För placerade barn med komplex bakgrund krävs extra terapeutiskt stöd utformat efter individens unika behov. Ett barn med traumatiska erfarenheter har ofta svårigheter till trygg anknytning. De behöver därför på ett särskilt sätt omges av familjehem och professionella som ser barnets beteende och har förståelse för vilket stöd som behövs. Som stöd åt barn med komplexa behov använder vi oss av Team Parenting®.

Våra familjehem berättar:
Det finns så många flyktingbarn och andra barn som har det jobbigt, och vi har det så fint, varför ska vi inte dela med oss?
Ismail Noor, Malmö
Våra familjehem berättar:
I dag har vi flera familjehemsbarn i åldrarna 5–17 år. Det är en stor glädje för oss! Allra roligast är att göra saker allihop tillsammans. Alla är vi medlemmar i en familj.
Mauricio och Silvia Sanchez, Eslöv

Krav för att bli familjehem

Familjehem i fokus följer de riktlinjer och allmänna råd som Socialstyrelsen tagit fram för vad en utredning av familjehem ska omfatta och hur den ska bedrivas. Detta innebär fokus på fyra områden:

 • Familjens sammansättning
 • Boende och närmiljö
 • Personliga förutsättningar
 • Inställning till uppdraget

Det innebär också att vi använder oss av intervjuer, referenser, hembesök och kontroll av säkerhet i hem och omgivning. Inledningsvis används frågeformuläret Bra-Fam under utredningen och senare Intervju om anknytningsstil (IAS).

Familjehem i fokus lägger särskild vikt vid personliga förutsättningar som egen trygg anknytning, god mentaliseringsförmåga, handledningsbarhet och värderingar förenliga med Familjehem i fokus.

Familjehemmen vi samarbetar med utgör basen för vår verksamhet. De är vårt främsta verktyg för att nå vår vision: Att åstadkomma positiv och bestående förändring för barn, familjer och samhälle.

Så här går det till

Fyll i en intresseanmälan här på hemsidan, eller ring 020 - 20 29 30. Vi brukar ta kontakt inom en vecka för ett första samtal. Då pratar vi bland annat om din livssituation, dina levnadsvillkor och varför du vill bli familjehem. Vi berättar också om hur vi arbetar på Familjehem i fokus och bokar eventuellt in ett första besök.

Första besöket

Vi träffar dig i ditt hem för att berätta om Familjehem i fokus (en del av Key Assets Sweden AB) och svara på frågor om oss. Utifrån den information du ger oss fattar vi sedan beslut om att genomföra en utredning eller inte. Efter det första besöket har du möjlighet att fundera ett tag.

Om du fortfarande är intresserad och vi tycker det är lämpligt, påbörjas en utredning.

Ansökan om utredning

Vi skickar ett brev till dig och ber dig fylla i:

 • Ansökan och information om vilka vi kan kontakta för referenser, till exempel arbetsgivare, vän, släkting och socialtjänst för tidigare placeringar
 • Samtyckesblankett så att vi kan begära in kontrolluppgifter från polisen, Försäkringskassan, Kronofogden (för alla i familjen över 15 år) och socialregister där du är eller har varit folkbokförd de senaste
  fem åren (för alla i familjen)
 • Formuläret BRA-Fam med grundläggande frågor
 • Intervjuer och hembesök

Efter det att vi tagit del av svaren du gett i BRA-Fam tas beslut om nästa steg i utredningen är aktuellt för dig och för oss. Vi kommer då att intervjua dig vid ett par tillfällen och ställa frågor om din bakgrund, dina relationer och ditt nätverk. Den ena intervjun heter IAS (Intervju om anknytningsstil) och tar 1-2 timmar att genomföra. Under andra besök intervjuar vi dig om din bakgrund. Om du har biologiska barn i hemmet kommer vi att ställa frågor till dem om vad de tycker om att bli familjehem.

I slutet på utredningen berättar vi om resultatet och vad vi tycker är viktigt att tänka på i vårt fortsatta samarbete. Du får mer detaljerad information om hur vi arbetar och tid att fundera igenom ditt beslut. Vi går igenom frågor om säkerhet i hemmet som är viktigt att tänka på som ett familjehem.

Även om du blir godkänd av Familjehem i fokus är det alltid kommunens socialnämnd som slutligen beslutar om familjehemsplacering av barn. Men att bli godkänd av Familjehem i fokus är viktigt steg på vägen.

Ersättning och arvode som familjehem

Familjehemsarvodet betalas ut en gång i månaden och är en betalning för det uppdrag som utförs av familjehemmet. Arvode bestäms utifrån hur komplext uppdraget är. Omkostnadsersättningen skall täcka barnets kostnader och kan skilja sig beroende på barnets ålder. Den är skattefri och schablonmässig utifrån SKL:s rekommendationer och riktlinjer.

Vill du veta mer om ersättningen ring oss på 020 – 20 29 30.