familjehem i fokus - för kommuner

För
kommuner

Familjehem i fokus

Vi har rekryterat och utbildat familjehem sedan 2008 och är certifierade av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård. Hos oss får alla familjehem skräddarsydd handledning, stöd och tillgång till såväl dygnet runt-jour som psykologstöd.

Vi erbjuder familjehem i södra, västra och östra Sverige. Vårt specialområde är att erbjuda familjehem som håller en hög omsorgsnivå för barn och unga. Våra familjehem är rustade för att ta emot barn med komplexa behov, problematiskt beteende, traumatiskt förflutet eller som tidigare haft misslyckade placeringar. I vårt samarbete med kommuner lägger vi stor vikt vid såväl matchning som kontinuerligt stöd till våra familjehemsföräldrar. Alla våra placeringar anpassas individuellt för att försäkra att barnet passar in i sitt familjehem.

“Vår uppgift är att hjälpa barn som av olika skäl inte kan bo med sina egna föräldrar. Vi gör det genom att utbilda och ge bästa tänkbara stöd åt dem som tar hand om barnen – i nära samverkan med socialtjänsten och på en solid vetenskaplig grund.”

– Afram Chamoun, vd

Läs mer om vår verksamhet här.

Våra ramavtal

Familjehem i fokus har för närvarande ramavtal med:

 • Skåne, Halland och Kronoberg

 • SKR Kommentus (ADDA)

 • Mölndals stad

 • Eksjö med flera

 • Göteborgs stad

 • Norrköping med flera

 • Uppsala

Vill du göra en placeringsförfrågan? Ring oss på 020 - 20 29 30

Efter den första kontakten återkommer vi alltid, vare sig vi kan erbjuda ett familjehem som matchar era behov eller inte.

Utredningsmetod och arbetssätt

Vi har en tydlig process från rekrytering till att vi som organisation godkänner dem som vill bli familjehem för oss. Verksamheten följer de riktlinjer och allmänna råd som Socialstyrelsen tagit fram om vad en utredning av familjehem ska omfatta och hur den ska bedrivas.

Detta innebär fokus på fyra områden:

 • Familjens sammansättning, bakgrund, livssituation och levnadsvanor
 • Boende och närmiljö
 • Personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
 • Inställning till uppdraget

Det innebär också att vi använder oss av informationskällorna BRA-fam, familjehemsvinjetter, intervjuer, hembesök och referenstagning. Verksamheten lägger i sina krav på den sökande särskild vikt inom området personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga när det gäller egen trygg anknytning och god mentaliseringsförmåga samt handledningsbarhet och värderingar förenliga med Familjehem i fokus.

God matchning

Familjehem i fokus rekryterar familjehem som har möjlighet att ta emot barn och unga som utvecklat olika typer av problembeteende och med olika stora behov. I vår familjehemsbank försöker vi få en så stor mångfald som möjligt för att kunna göra en så bra matchning som möjligt mellan barn och familjehem. Verksamheten har familjehem med olika etnisk bakgrund och olika familjekonstellationer samt i varierande åldrar även familjehem med och utan egna hemmavarande barn.

Tack vare mångfalden i vår familjehemsbank kan vi möta behovet från samtliga målgrupper. Familjehem i fokus är övertygade om att vi har möjlighet att finna familjehem till de flesta barn. Det viktigaste är att göra en så bra matchning som möjligt och se till att anpassa stödet och handledning till familjehemmet för att de ska klara uppdraget att ge en så god och trygg omvårdnad som möjligt till barnet.

Key Care-modellen

Familjehem i fokus arbetar vid en placering i våra familjehem efter Key Care-modellen som har vuxit fram under många år och baseras både på mångårig praktisk erfarenhet och forskning. Key Care-modellen bygger på system- och anknytningsteori där det är familjehemmet som är den primära förändringsagenten. Key Care-modellen utgår från tanken att det är en trygg och säker omsorgsmiljö som gör det möjligt för barn att utvecklas positivt.

Key Care-modellen innebär: 

 • Att det är familjehemmet som är den primära förändringsagenten.
 • Fokus på placeringens stabilitet med skräddarsydda insatser.
 • Att placeringens stabilitet och stöd sedan gör det möjligt för familjehemmet att arbeta långsiktigt och maximera möjligheten till förändring.
 • Att det runt familjehemmet finns kvalificerade och utbildade socionomer/familjehemskonsulter och psykolog.
 • Att familjehem och professionella systematiskt granskar sitt eget arbete och dess effektivitet kritiskt.

Key care-modellen utgår från fyra faser i placeringen (med grund från Circle of security)

 1. Stabilitet och uthållighet. Ingen kan förändras om det inte finns en trygg och stabil miljö.
 2. Att kunna svara på känslomässiga behov och inte på ett beteende. Ett barn som inte har en trygg anknytning litar inte på att stöd finns. Barnet kan ha ett sätt att uttrycka sina behov och känslor på som ställer krav på familjehemmets förmåga att bemöta det så att tillit långsamt kan utvecklas. Key Care-modellen lär familjehem och professionella hur de ska bemöta ett barn utan att traumatisera barnet på nytt alternativt återtraumatisera det.
 3. Att kunna ge barnet förutsättningar för att skapa fungerande strategier för att hantera känslomässig stress. När en god relation finns som grund kan barnet ta emot hjälp att möta känslor och uttrycka dem på ett sätt som inte är destruktivt.
 4. Att kunna ge barnet förutsättningar för att bygga motståndskraft. Barnet fortsätter att bygga upp sin förmåga att utveckla egen motståndskraft för att kunna undvika ett destruktivt beteende och göra positiva val inför framtiden.

Ett konkret team

Key Care-möte innebär att familjehem, placerande socialtjänst, familjehemskonsulent, och andra som regelbundet träffar familjehem och barnet, bildar ett konkret team. När teamet möts lyfts samlade erfarenheter och olika perspektiv upp. Detta arbetssätt gör det också möjligt att sortera i hur barnets svårigheter påverkar alla på olika sätt och teamets inbördes relationer. Mötet skapar en gemensam plattform för att olika perspektiv och åsikter möts och leder till en gemensam djupare förståelse för barnets behov.

Modellen har sin utgångspunkt i det faktum att flertalet av de barn som placeras i familjehem har erfarenhet av trauma och anknytningssvårigheter. Att arbeta med modellen Key Care är ett sätt att möta dessa barns behov. Vi arbetar gemensamt på ett systematiskt sätt för att stabilisera en placering och låta familjehemmet bli en plats för positiv förändring.

 

Öppenvård

Familjehem i fokus öppenvård vänder sig till barn, familjer och ungdomar som behöver stöd. 

Här erbjuder vi ungdomsbehandlare, som skräddarsyr insatsen utifrån den unges individuella behov och förutsättningar. Vi erbjuder även familjebehandlare, som kan arbeta med hela familjen för att den ska kunna leva ett bättre liv tillsammans.

Läs mer om öppenvård här

Vård i fokus

Genom vår samarbetspartner Vård i fokus erbjuder vi även barn och unga vuxna plats i HVB-hem. Här kommer de till en säker, varm och omhändertagande miljö med tillgång till erfarna och kompetenta vuxna samt andra ungdomar som de kan relatera till. Via oss får ni en hel kedja av av vård som följer individerna från att de är barn till vuxna.

vardifokus.se