Familjehem i fokus hemsida personuppgiftspolicy

Personuppgifts
policy

Familjehem i fokus värnar om din personliga integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen innehåller generella regler om när behandling av personuppgifter får ske. Syftet är att stärka skyddet för behandling av personuppgifter i alla former.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen fastställer sex grundläggande krav för all behandling av personuppgifter.

Vi ska säkerställa att personuppgifterna ska:

 1. Behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska var lagliga innebär bland annat att det ska finnas en rättslig grund för behandlingen
 2. Endast användas till och berättigande ändamål och inte behandlas ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dess ändamål
 3. Vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet för vilket de behandlas, uppgiftsminimering
 4. Vara korrekta och uppdaterade. Den som behandlar personuppgifter måste alla rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas skyndsamt.
 5. Inte sparas eller förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade, under en längre tid än vad som är nödvändigt för det ändamål vilket person-uppgifterna behandlas.
 6. Skyddas mot obehörig och otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Med vilket stöd behandlar vi personuppgifter?
Familjehem i fokus ska för all behandling av personuppgifter ha stöd av minst en av följande rättsliga grunder i dataskyddsförordningen:

 1. Samtycke- den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen av person uppgiften för ett eller fler specifika ändamål
 2. Avtal- Den registrerade har ett avtal eller kommer att ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige
 3. Rättslig förpliktelse- behandlingen krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse utifrån lag eller författning som den personuppgiftsansvarige är skyldig att följa.

Intresseavvägning- Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intresse väger tyngre än den registrerades. Och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

För vilka ändamål samlar vi in personuppgifter?
Vi använder personuppgifter för följande ändamål.

 • För uppdrag  och presumtiva uppdrag för familjehemsvård inom kommunens socialtjänst
 • För att ge individanpassad vård och omsorg i enlighet med gällande lagar och bestämmelser; detta innebär bl.a. journalföring samt planering av omsorgs- och vårdinsatser
 • För att hantera och ta emot intresseanmälningar, besvara dina frågor eller informera dig om ändringar/nyheter rörande våra tjänster eller lediga tjänster
 • För att skapa och hantera fakturor
 • För att uppfylla krav vad det gäller anställningar
 • När du fyller i dina kontaktuppgifter på webbplatsen
 • När du lämnar fyller i en intresseanmälan på hemsidan
 • När du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala media
 • Uppgifter som vi får efter samtycke från dig, från offentliga register
 • När du anmäler dig till informationsträffar och utbildning

Vad har du för rättighet som registrerad?
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har alltid möjlighet att påverka den information och vad som sparas. Det innebär att vi på eget eller ditt initiativ kommer att rätta uppgifter eller rader uppgifter som upptäcks vara felaktiga.
Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav. Vi får inte heller radera uppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på att de ska sparas, exempelvis till följd av bokföringsregler eller uppgifter som behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot våra kunder och anställda.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast behöriga användare inom organisationen, som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi begränsat antalet anställda som har tillgång till dessa.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Information om cookie
En cookie är en datafil som en webbläsare begär att får spara i din dator. Dessa används för att ge tillstånd till olika tjänster och funktioner men även för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Det finns två olika typer av cookies antingen permanenta eller tillfälliga. Vi kommer framöver att använda båda dessa typer av cookies dels för att få information om hur många besökare vi har och vilka sidor som är mest besökta. Ingen personlig information sparas i cookies.
Om du inte accepterar cookies så kan du justera din webbläsare så att du automatiskt nekar lagring av cookies eller att du informeras när webbplatsen begär att få lagar cookies. I din webbläsare kan du även radera tidigare lagrade cookies.
Tänk på att om de nekar cookies kan det medföra att vissa funktioner inte fungerar som tänkt.

Kontakt
Om du har frågor kring din behandling av personuppgifter kan du vända dig till kvalitetschef:

Cecilia Jangborn
Cecilia.jangborn@familjehemifokus.se
Telefon: 0722- 03 27 00

Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen, GDPR kan du gå in och läsa på datainspektionens hemsida.