MAP
familjebehandling

Ett effektivt komplement till placering

Familjehem i fokus skräddarsydda familjebehandling MAP stärker föräldrar så att de klarar av att erbjuda sina barn en trygg och kärleksfull miljö. MAP riktar sig till familjer med omfattande problem och baseras på en modell framtagen och utvecklad av vårt systerbolag i Finland, Neljä Astetta. Där har hittills fler än 2 500 familjer genomgått programmet med mycket goda resultat:

För 90 % av familjerna har den positiva och bestående förändringen inneburit att en placering av barnen utanför hemmet kunnat undvikas.

MAP visar föräldrar vägen till positiv förändring

MAP familjebehandling består av ett intensivt arbete i familjens hemmiljö med ett flertal träffar i veckan. Arbetet tar sitt avstamp i en kartläggning av alla familjemedlemmars känslomässiga och praktiska behov. En viktig utgångspunkt är att stärka föräldrarnas förmåga att identifiera sina egna behov och hantera dem på ett konstruktivt sätt. När de vuxna får bättre kontroll över sin vardag får de även ökade resurser att hantera påfrestningar. Det ger dem bättre förutsättningar att kunna se och möta sina barns behov, det vill säga att mentalisera.

MAP i korthet

  • 15 års erfarenhet från fler än 2 500 familjer
  • För 90 % kan placering undvikas
  • Rustar föräldern att möta barnets behov
  • Strukturerad, systematisk och flexibel
  • Bestående resultat
  • Förankrad i teori och pågående forskning

Vill du veta mer om MAP? Ring oss på 020-20 29 30!

MAP familjebehandling är ett skräddarsytt program som strävar efter att stötta föräldrars utveckling av positiv självkänsla och förmåga att styra sitt liv. Resultatet är vuxna som är väl rustade för att kunna erbjuda sina barn en trygg och kärleksfull miljö. Programmet tar avstamp i barnkonventionen.

Ett systematiskt och flexibelt familjearbete

MAP familjebehandling är indelad i fyra steg och består av täta träffar i familjens hemmiljö. Varje träff har ett syfte utifrån den inledande kartläggningen och hänger ihop med alla de andra på ett sätt som är tydligt för familjen. Under behandlingsprocessen varvas föräldraträffar, familjeträffar och individuella träffar med barn eller ungdom utifrån syfte och den utveckling som ska stöttas.

Eftersom behandlingsprogrammet är så tydligt målstyrd blir tillvägagångssättet flexibelt och kan snabbt anpassas till familjens vardag.

Nyckelfaktorer för framgång

Praktiska och känslomässiga kartor

För att föra processen framåt använder behandlaren och familjen ett antal färdiga verktyg, så kallade kartor. De praktiska kartorna kan handla om att formulera rutiner och mål för familjen eller att identifiera risk och skydd. De känslomässiga kartorna blir en katalysator för arbete med självinsikt och individuell utveckling.

Arbetet med kartorna utgör en viktig komponent i processen och familjen får stöd i att koppla samman insikterna det leder till med praktiskt handlande och förändring. Känslomässig förankring leder till bestående förändringar.

Positiv förstärkning

I arbetssättet ingår att uppmärksamma det positiva i familjen och förstärka det genom att addera saker i familjens liv som till exempel gemenskap, kärlek, fritidsintressen och annat som är positivt och kreativt. På så sätt stärker vi de skyddsfaktorer som redan finns eller som utvecklas under behandlingen.

Transparens och delaktighet

MAP familjebehandling präglas av transparens mot både familjen och uppdragsgivaren. Varje träff dokumenteras tillsammans med familjen – vid behov tas olika versioner eller perspektiv med.

Fyra steg till bestående förändring

1. Uppstart

Cirka 1 månad. Här byggs det nödvändiga förtroendet mellan behandlaren och familjen upp. En ingående kartläggning av familjens beteendemönster genomförs som tillsammans med vårdplanen leder till att en gemensam idé skapas om vad som ska göras.

2. Vardagens utmaningar

2-4 månader. Känslomässiga och praktiska kartor används för att hjälpa familjen att få syn på mönster, roller och rutiner, skapa nya handlingsplaner och få igång beteendeförändring. Familjens privata och professionella stödnätverk aktiveras.

3. Framtiden byggs

1-2 månader. De olika typerna av träffar med familjen fortsätter. Arbetet sker utifrån väl förankrade mål och framgångar lyfts upp och förstärks.

4. Bestående förändring

Cirka 1 månad. Förändringen konsolideras genom stärkt självständighet. Föräldraarbetet fortlöper med gemensamt reflekterande över den gångna veckan.

Väl förankrad i vetenskaplig teori

MAP har utformats efter behov som vanligtvis förekommer i familjer med omfattande problem. En av upphovspersonerna i Finland, som själv växte upp i en dysfunktionell familj, utgick från frågan: Vad hade min familj behövt för hjälp? Ur svaret utvecklades en behandlingsmetod där målet är att mobilisera de vuxnas resurser så att de kan vara de bästa möjliga föräldrarna för sitt barn.

Den teoretiska ansatsen har lagts till i efterhand som ett sätt att förklara de goda resultaten. Idag är metoden väl förankrad i såväl mentaliseringsteori, systemteori och anknytningsteori som i kognitiv beteendeterapi och forskning om alliansbildning.

Vill du veta mer om MAP? Ring oss på 020-20 29 30